Stadgar för Shetland Sydost

Dessa stadgar antogs 2011-03- 12 med ändringar godkända vid årsmöte och medlemsmöte 2014.

§ 1 NAMN OCH ORGANISATION
Föreningens namn är Shetland Sydost. Shetland Sydost är en ideell allmännyttig regionalförening inom Sveriges Shetlandssällskap, SSS.

§2 ÄNDAMÅL
Föreningens ändamål är att främja aveln av shetlandsponnyer och dess brukbarhet. Föreningen skall vidare i tillämpliga delar verka i enlighet med SSS:s stadgar, reglementen, syften och verksamhet.

§3 VERKSAMHET
- Företräda medlemmarnas gemensammaintressen och hålla i verksamheter som medlemmarna
önskar, inom föreningens ekonomiska ramar.
- vara medlemmar och övriga för rasen intresserade personer behjälpliga med råd och upplysningar.
- upprätthålla behövliga kontakter med övriga regionala föreningar.
- vara remissinstans till SSS.

§4 MEDLEMSKAP
Varje enskild person eller familj kan bli medlem genom att betala medlemsavgift till SSS, vilken
fastställs av SSS:s årsmöte. Föreningens medlemstidning utgår till samtliga fullbetalande medlemmar.
Efter förslag av styrelsen, och beslut av SSS:s årsmöte, kan person antas som hedersmedlem, vilken befrias från erläggande av medlemsavgift.

§5 STYRELSELEDAMÖTER OCH –SUPPLEANTER
Valbara personer till styrelsen skall vara fullbetalande medlem i föreningen. Ordförande väljs av
årsmötet, medan styrelsen inom sig utser vice ordförande, sekreterare, kassör och övriga behövliga befattningshavare. Inom styrelsen kan tillsättas ett arbetsutskott, AU, bestående av ordförande samt minst två ledamöter. För att styrelsen ska vara beslutsför krävs att minst hälften av de ordinarie ledamöterna närvarar.
Föreningens styrelse skall bestå av lägst fem och högst sju ordinarie ledamöter samt lägst två och högst fem suppleanter.

§6 VALPERIOD
Styrelsens ordförande väljs på ett år, övriga styrelseledamöter och suppleanter väljs, saxat val, för en tid av två år.

§7 REVISOR
En revisor jämte personlig suppleant väljs årligen.

§8 VALBEREDNING
Valberedning bestående av lägst två och högst fyra ordinarie ledamöter, varav en sammankallande samt minst en suppleant väljs årligen.

§9 FÖRENINGENS FIRMA
Föreningens firma tecknas av ordförande och kassör var för sig om så är möjligt.

§10 RÄKENSKAPSÅR
Föreningens räkenskapsår sammanfaller med kalenderår.

§11 ÅRSMÖTE
Styrelsen kallar samtliga medlemmar till ordinarie årsmöte minst 21 dagar före mötet, vilket hålls senast den siste februari.

§12 DAGORDNING VID ÅRSMÖTE
Vid årsmöte skall följande ärenden behandlas:
1. Mötets öppnande
2. Val av mötesordförande
3. Val av mötessekreterare
4. Val av två justeringspersoner, tillika rösträknare.
5. Fastställande av röstlängd
6. Godkännande av mötets behöriga utlysande
7. Fastställande av dagordning
8. Föredragning av styrelsens verksamhetsberättelse
9. Föredragning av styrelsens räkenskaper
10. Föredragning av revisionsberättelsen
11. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
12. Val av styrelseordförande på ett år
13. Fastställande av antalet ledamöter och suppleanter
14. Val av ordinarie ledamöter
15. Val av suppleanter
16. Val av revisor jämte personlig suppleant
17. Fastställande av antal ledamöter i valberedningen
18. Val av valberedning jämte suppleant
19. Motioner som stadgeenligt väckts av styrelsen eller enskild medlem
20. Mötets avslutande
Information från styrelsen och utdelning av eventuella utmärkelser.

§13 RÖSTRÄTT
Röstberättigad till samtliga val utom frågan om ansvarsfrihet för styrelsen är medlem som är myndig på årsmötesdagen och som erlagt medlemsavgiften för innevarande år senast tre veckor före årsmötesdagen. För att få rösta i frågan om ansvarsfriget för styrelsen krävs att medlemsavgift för föregående år erlagts innan det årets slut.
Vid familjemedlemskap är endast huvudmedlemmen röstberättigad. Röstning sker genom personlig närvaro eller med fullmakt. Endast en fullmakt per närvarande medlem för annan medlem som inte personligen deltar vid mötet. Val förättas och beslut fattas genom öppen röstning, där ej sluten begärs, med enkel majoritet. Vid lika röstetal gäller den mening, som ordföranden biträder, utom vid val då lotten avgör.

§14 MOTIONER
Motioner skall skriftligen vara styrelsen tillhanda senast 30 dagar före årsmötet.

§15 EXTRA MEDLEMSMÖTE
Kallelse till extra medlemsmöte kan utfärdas av styrelsen, revisorer eller av medlemmarna (om minst 10% av medlemmarna så önskar) då den/de finner det påkallat. För kallelse till extra medlemsmöte gäller samma regler som vid kallelse till årsmöte. I kallelse till extra medlemsmöte skall anges de frågor som skall behandlas.

§16 STADGEÄNDRING
Fastställande av ändring i SSS:s eller någon av regionalföreningarnas stadgar måste för att äga giltighet, beslutas vid två på varandra följande medlemsmöten, varav ett ska vara ett ordinarie årsmöte. Förslag till stadgeändring skall anges i kallelsen.

§17 UTESLUTNING
Medlem kan på förslag av SSS:s styrelse eller av föreningens styrelse uteslutas ur föreningen, om han/hon uppsåtligen brutit mot föreningens stadgar eller annars visat sig olämplig att kvarstå i föreningen. För en sådan uteslutning erfordras att av SSS:s styrelses ledamöter minst 2/3 biträder beslutet. Medlem som beslutats uteslutas ur föreningen skall underrättas i rekommenderat brev.
Fråga om uteslutning får inte avgöras förrän aktuell medlem fått tillfälle att yttra sig skriftligen inom 14 dagar. Beslut som fattas därefter går ej att överklaga. Fråga om eventuellt nytt medlemskap tas upp efter särskild prövning av SSS:s styrelse, dock tidigast efter två år från beslutsdatumet.

§18 UPPLÖSNING AV FÖRENINGEN
För att besluta om föreningens upplösning måste minst ¾ av föreningens röstberättigade
medlemmar avge sina röster till biträdande av beslutet. Sådant beslut måste, för att äga giltighet, fattas av två på varandra ordinarie årsmöten med en majoritet av minst ¾ av de avgivna rösterna. Upplöses föreningen skall dess tillgångar överlämnas till SSS, om föreningen är verksam. I annat fall till den organisation eller sammanslutning, som arbetar för Shetlandsponnyavelns fromma och som vid nämnda årsmöten beslutats.